Ikääntymisen vaikutukset työsuoritukseen – uskomuksia ja tutkimustuloksia
19.1.2017
Nuorten työturvallisuutta tukevat olosuhteet ja työturvallisuusasenteisiin vaikuttaminen
15.2.2017

Työn ja muun elämän yhteensovittamisen kolme kovaa keinoa työpaikoilla

Kansainvälisessä vertailussa suomalaisella työelämällä on hyvät edellytykset työn ja muun elämän yhteensovittamiseen. Kaksi yhteiskunnallista peruspilaria lapsiperheiden kohdalla ovat perhevapaajärjestelmä ja päivähoito. Hoivavastuut ja intensiiviset elämänvaiheet saattavat kuitenkin ulottua koko työuran ajalle. Työpaikoille jää vielä oma roolinsa järjestää työntekijöiden työkykyä ja työhyvinvointia tukevia keinoja, lähinnä työajan joustoja, jotka nekin ovat yhteisesti sovittuja ja yleisesti käytössä. Tutkimusten perusteella toimiviksi havaitut keinot työpaikalla voidaan jakaa karkeasti kolmeen alueeseen.

1. Työaikajärjestelyt ja joustot

Työaikaan liittyvät joustot ja vaikutusmahdollisuudet omiin työaikoihin ovat merkittävä ja hyväksi havaittu keino lisätä työntekijöiden työhyvinvointia. Työn sidoksisuus aikaan ja paikkaan vaihtelee työstä riippuen. Asiantuntijatyössä oman työn ja ajanhallinnan tarve korostuu, kun taas esimerkiksi vuorotyössä on tärkeää päästä vaikuttamaan omiin työvuoroihin ja että ne ovat ergonomisesti suunniteltu. Työpaikoilla pitäisi rohkeammin ideoida vielä uusia keinoja ja ottaa työntekijät mukaan suunnittelemaan käytäntöjä.

2. Esimiesten rooli

Toinen keino liittyy keskeisesti työpaikan toimintaan ja edellä mainittujen käytäntöjen hyödyntämiseen. Esimiehillä tulisi olla tarvittava tieto ja keinot käytettävissä yhteisten keinojen käyttöön sekä yksilöllisten muun elämän tilanteiden huomioimiseen. Esimiehet ovat avainasemassa, kun joustoja hyödynnetään työnteon kärsimättä. Esimiehet ja johto myös luovat omalla toiminnallaan vahvasti sitä kulttuuria tai ilmapiiriä, jolla työntekijän muuhun elämään suhtaudutaan. Nähdäänkö työntekijän muu elämä voimavarana, joka säteilee työhön myönteisesti ja on keskeinen osa työkyvystä huolehtimista? Selvityksemme mukaan esimiehet tarvitsevat lisää tietoa ja välineitä yksilöllisten elämäntilanteiden huomioimiseksi.

3. Yksilöllinen tuki

Kolmas ja vähemmälle huomiolle jäänyt työpaikan keino liittyy työntekijöiden omien voimavarojen vahvistamiseen ja erilaisten siirtymien ja muutostilanteiden tukemiseen. Osa työntekijöistä hyötyisi yksilöllisestä tai ryhmämuotoisesta tuesta esimerkiksi väliaikaisten elämänkriisien tai siirtymien, kuten perhevapaalta paluun yhteydessä. Osa hyötyisi työuran hallinta- tai ajanhallintataitojen vahvistamisesta. Ikääntyvää läheistä tai erityislasta hoitavat voisi huomioida työpaikalla. Näitä tukimuotoja voisi työpaikalla järjestää yhteistyössä esimerkiksi henkilöstöhallinnon, työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa.

Kaikki hyötyvät

Kun työpaikalla on myönteinen kulttuuri, jossa yksityiselämän asioista puhutaan ja työntekijöiden muuta elämää arvostetaan sekä nähdään siihen panostaminen investointina työkykyyn, siitä hyötyvät kaikki. Ihmisillä on tarve vastavuoroisuuteen omassa toiminnassaan. Jos työnantaja huomioi työntekijöiden muun elämän, haluaa panostaa yhteensovittamisen onnistumiseen ja suhtautuu siihen myönteisesti, työntekijät ovat tyytyväisempiä, sitoutuneempia ja panostavat työhönsä. Työpaikka säästää poissaoloissa ja henkilöstön vaihtuvuudessa ja saa parempaa työn tulosta sekä vetovoimaa työnantajana.

Tavoite viedä käytäntöön perheystävällisen työpaikan toimintamalleja on kirjattu hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman LAPE tavoitteisiin.

Kirjoittaja on johtava asiantuntija Salla Toppinen-Tanner, Työterveyslaitos. Kirjoittajan työtehtäviin kuuluu muun muassa työn ja muun elämän yhteensovittamiseen liittyvät asiat.

Lisätietoa

Toppinen-Tanner, S. (toim.), Bergbom, B., Friman, R., Ropponen, A., Toivanen, M., Uusitalo, H., Wallin, M. & Vanhala, A. (2016). Työ @ elämä  –opas työpaikoille työn ja muun elämän yhteensovittamiseksi. Työterveyslaitos, Helsinki.
https://www.ttl.fi/tyo-elama-opas-tyopaikoille-tyon-muun-elaman-yhteensovittamiseksi/

Ropponen, A., Känsälä, M., Rantanen, J. & Toppinen-Tanner, S. (2016). Työpaikkatason toimenpiteet työn ja muun elämän yhteensovittamisen tukemiseksi työuran eri vaiheissa: systemaattinen katsaus interventiotutkimuksista. Työvoimapoliittinen aikakauskirja 59 (4): 5-15. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79050

Kymmenen parasta työpaikan käytäntöä työn ja muun elämän yhteensovittamiseen
https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/ikajohtaminen/tyo-ja-muu-elama/