Terveellinen työ-Tunnista ja Hallitse kemialliset tekijät-kampanja on avattu Euroopassa
24.4.2018
Ennakkokutsu Terveellinen työ – Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät -kampanjan tilaisuuteen 8.11.2018 Tampereelle
29.6.2018

Turvallisuusjohtamista ja turvallisuusasenteiden merkitystä korostettiin avausseminaarissa 8.5.2018

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) vuosien 2018–2019 aikana toteutettava Euroopan laajuinen kampanja Terveellinen työ Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät avattiin Suomessa 8.5.2018 Heurekassa Vantaalla.

Seminaarissa olivat esillä tärkeät kemiallisten tekijöiden työturvallisuuden perusasiat: hyvä turvallisuusjohtaminen, turvallisuusasenteisiin ja –motivaatioon vaikuttaminen sekä kemialliset tekijät työsuojelutarkastuksessa ja rakentamisessa.

Kemialliset tekijät ovat yksi osa työsuojelutarkastajien valvomia tekijöitä työssä. Ylijohtaja, osastopäällikkö Raimo Antila sosiaali- ja terveysministeriöstä painotti turvallisuusjohtamisen ja –kulttuurin sekä vaarojen arvioinnin merkitystä kemiallisten tekijöiden hallinnassa.

Johtaja Liisa Hakala sosiaali- ja terveysministeriöstä korosti kemiallisiin tekijöihin liittyvää riskien hallintaa. On tärkeää ymmärtää kemiallisiin tekijöihin liittyvät hyödyt ja samanaikaisesti hallita niihin liittyvät vaarat, totesi Hakala.

Tutkija Mikko Nykänen Työterveyslaitokselta puhui turvallisuusasenteisiin – ja motivaatioon vaikuttamisesta tähdentäen uudistavan turvallisuusjohtamisen merkitystä turvallisuusilmapiirin ja henkilöstön turvallisuustietoisuuden vahvistamisessa sekä työturvallisuuden kehittämisessä. Uudistavan turvallisuusjohtamisen osa-alueiksi hän nimesi idealisoivan vaikuttamisen, inspiroivan motivoimisen, älyllisen stimuloinnin ja alaisten yksilöllisen huomioinnin. Nykänen korosti, että aina tulee olla aikaa tehdä asiat turvallisesti ja työturvallisuuden on oltava esillä kaikessa toiminnassa.

Neste Oyj:n henkilöstö- ja turvallisuusjohtaja Hannele Jakosuo-Jansson esitteli Nesteen toimintamallia turvallisuusjohtamisessa, erityisesti miten työturvallisuutta ja kemikaaleihin liittyvää riskien hallintaa on kehitetty pitkäjänteisesti työturvallisuuden ollessa osa ammattitaitoa. Jakosuo-Jansson painotti, että hyvä turvallisuusjohtaminen ja –kulttuuri on turvallisesti toimimista aina ja kaikkialla. Turvallisuus rakentuu päivittäisestä toiminnasta eli vaikuttamalla hyvällä esimerkillä, välittävällä puuttumisella, ottamalla vastuuta ja tekemällä asiat oikein sekä noudattamalla sääntöjä. Lisäksi hän korosti pitkäjänteistä kehittämistä: turvallisuuskäyttäytymistä ja vastuunottoa, HSE (terveys, turvallisuus, ympäristö)-johtamisjärjestelmää ja jämäkkää toimintaa, urakoitsijahallintaa ja prosessiriskien hallintaa.

Ylitarkastaja Satu Auno Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta kertoi kemiallisten tekijöistä tarkastamisesta työsuojelutarkastuksella. Kolme tärkeintä tekijää kemiallisten tekijöiden hallinnassa työpaikoilla olivat Aunon mukaan tahto ja halu kemiallisten tekijöiden hallintaan, riskien arviointi: priorisoidaan olennaisimpaan sekä  seuranta ja ylläpito osana päivittäistä toimintaa. Auno kertoi, että viikolla 41 järjestetään aluehallintoviraston työsuojeluvastuualueiden valtakunnallinen kemiallisten tekijöiden tarkastusviikko, jonka avulla tietämystä saadaan vietyä pienille työpaikoille. Viikko kohdentuu teollisuuteen ja auto- ja moottoripyöräkorjaamoihin.

Sanni Uuksulainen Työterveyslaitokselta esitteli Työterveyslaitoksen kesäkuussa 2018 julkaistavaa Kemikaalit ja työ –verkkosivustoa, joka on uusi työkalu kemiallisten tekijöiden hallintaan työpaikoilla. Uuksulainen korosti, että sivusto auttaa työpaikkoja kemiallisten altisteiden aiheuttaman altistumisen arvioinnissa ja hallinnassa. Kemialliset altisteet, kuten jauhopöly, on valittu sivustolle perustuen muun muassa niiden haitallisiin ominaisuuksiin ja ammattitautirekisteriin. Työpaikat voivat hyödyntää sivustoa mm. vaarojen tunnistamisessa.

Vanhempi asiantuntija Beatrice Bäck Työterveyslaitokselta puhui kemiallisista tekijöistä rakentamisessa. Kemikaaliriskien hallinta kuntoon –tutkimuksen mukaan rakennusalalla on merkittäviä työperäisiä kemiallisia altisteita ja altistumisia mm. rakennusten purkutyössä ja muussa pölyisessä rakennustyössä, lattioiden päällystystyössä sekä sementin ja betonin valmistuksessa. Keskeisiä kemiallisia altisteita rakentamisessa ovat muun muassa betonipöly, puupöly, asbesti ja hitsaushuurut. Bäck korosti, että monialtistuminen eli työympäristössä esiintyvien kemiallisten ja fysikaalisten tekijöiden yhteisvaikutukset, on yleistä rakennustyössä.

Rakennusliitto ry:n edustajana maalari Pirjo Perkiökangas kertoi omakohtaisen kokemuksen kemiallisia tekijöitä rakennusalalla koskevista hyvistä käytännöistä verraten nykykäytäntöjä uransa alkuvaiheisiin maalausalalla 1970-luvulla. Perkiökangas korosti henkilönsuojainten käyttämisen että terveydentilan seurannan tärkeyttä.

 

Terveellinen työ- kampanjatiimi haastaa jakamaan tietoa ja hyviä käytäntöjä kemiallisista tekijöistä työpaikoilla

Terveellinen työ-kampanjatiimi