Työn ja muun elämän yhteensovittamisen kolme kovaa keinoa työpaikoilla
1.2.2017
Työperäinen syöpä on ehkäistävissä! -seminaari 6.3.2017 klo 8.30-11.30 Helsingissä Säätytalolla.
1.3.2017

Nuorten työturvallisuutta tukevat olosuhteet ja työturvallisuusasenteisiin vaikuttaminen

Alle 25-vuotiaille työntekijöille sattuu noin 50 prosenttia enemmän tapaturmia kuin vanhemmissa ikäluokissa. Taustalla on monta syytä. Nuorten tekemien töiden luonne nostaa osaltaan tapaturmariskiä. Esimerkiksi teollisuudessa ja rakentamisessa nuoret tekevät usein tapaturmille alttiimpia fyysisiä työtehtäviä. Toisaalta nuoren kokemattomuus voi heikentää kykyä tunnistaa ja torjua työhön liittyvä vaaroja. Tutkimusten mukaan epävarmuus uutena työntekijänä voi heikentää nuorten halukkuutta nostaa esille työturvallisuutta koskevia ongelmia tai puutteita.

Nuoren työturvallisuutta tukevat olosuhteet

Keskeisimmät tiedot ja taidot työturvallisuudesta tulisi oppia ammattiin johtavan koulutuksen aikana. Tähän kuuluu esimerkiksi oikeat työmenetelmät, työvälineiden ja laitteiden turvallinen käyttö ja keinot suojautua työhön liittyviltä vaaroilta. Lisäksi nuoria tulisi kannustaa jo opiskeluvaiheessa oma-aloitteisuuteen ja aktiivisuuteen työturvallisuuden edistämisessä sekä tiedon- ja tuenhankinnassa.

Työhön perehdyttämisessä, työn opastuksessa ja seurannassa on keskeistä ottaa huomioon nuoren ikä ja vähäinen työkokemus. Työpaikan ilmapiirin tulisi olla kysymiseen kannustava ja oma-aloitteisuudesta palkitseva. Nuoren tulisi saada tuntea itsensä tärkeäksi osaksi työyhteisöä alusta alkaen, jotta kynnys kysymiseen alenee.

Ammatillinen koulutus muuttuu ja työpaikoilla tapahtuva oppiminen lisääntyy. Tämä korostaa laadukkaan turvallisuuskoulutuksen ja työpaikoilla tapahtuvan perehdyttämisen ja työhön opastamisen merkitystä. Jatkossa tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota työpaikkojen ja oppilaitosten yhteistyön tiivistämiseen nuorten oppimisen ja työturvallisuuden edistämiseksi.

Nuorten työturvallisuusasenteisiin vaikuttaminen

Ammattitaitoa rakentava koulutus ja hyvä perehdyttäminen luovat pohjaa nuorten työturvallisuudelle. Myös nuoren oma työturvallisuusajattelu on tärkeässä roolissa.

Työterveyslaitoksella kehitetty Asennetta työhön -valmennusohjelma lisää ammattiin valmistuvien opiskelijoiden tai nuorten työntekijöiden valmiuksia työturvallisuuden edistämiseen.  Valmennusohjelman aikana tunnistetaan keinoja työhön liittyvien vaarojen torjumiseen, työturvallisuutta koskevien ongelmien esille nostamiseen ja työskentelyä tukevien neuvojen ja ohjeiden hankkimiseen. Menetelmää voidaan käyttää ammatillisissa oppilaitoksissa täydentämään työturvallisuuskoulutusta tai työpaikoilla osana nuorten työntekijöiden koulutusta. Tutkimusten mukaan menetelmä vaikuttaa myönteisesti työturvallisuutta koskeviin asenteisiin. Omien vaikutusmahdollisuuksien tunnistaminen kannustaa aktiivisuuteen työpaikalla.

Osallistavat koulutusmuodot ovat usein tehokkaita oppimisen kannalta. Mobiiliteknologia tarjoaa välineitä osallistavaan työturvallisuuskoulutukseen. Työterveyslaitoksen koordinoimassa Combo – hankkeessa kehitetään Työkykypassi mobiilisovellus, joka sisältää muun muassa turvallisuuskävely-tehtävän. Älypuhelimien avulla toteutettavan tehtävän aikana opiskelijat harjoittelevat vaarojen tunnistamista, turvallisuushavaintojen tekemistä ja ideointia työturvallisuuden parantamiseksi.

Nuorten työturvallisuustaitojen vahvistamisessa monipuolisuus on tärkeää. Myönteiset asenteet voivat myös kumuloitua. Vaikuttamalla nuorten työturvallisuusajatteluun luodaan pohjaa myönteisen työturvallisuuskulttuurin kehittymiseen työpaikoilla.

Kirjoittaja: Mikko Nykänen. Kirjoittaja toimii tutkijana Työterveyslaitoksella. Hänelle kuuluu muun muassa nuorten työturvallisuuden edistämiseen liittyviä koulutus- ja kehittämistehtäviä.