Työperäinen syöpä on ehkäistävissä! -seminaari 6.3.2017 klo 8.30-11.30 Helsingissä Säätytalolla.
1.3.2017
TVK:n onnettomuustutkinnan tavoitteena riskitietoisuuden lisääminen
6.4.2017

Ikä-ei ole vain numero

Iästä ja elämän eri vaiheista on tärkeä keskustella niin työpaikalla kuin vapaa-aikanakin. Miksi? Iän merkitys on jokaiselle ihmiselle erilainen ja jokaisen ihmisen ikää ja elämän vaihetta pitää osata kunnioittaa sekä yhteen sovittaa työn ja vapaa-ajan kanssa. Ei ole siis yhdentekevää miten suhtaudumme ikään työelämässä.

Työssäkäynti on yhteiskunnan toiminnan kannalta merkittävä asia niin työelämän kuin vapaa-ajan sujuvuuden kannalta. Tilastokeskuksen ennusteen (2015) mukaan työikäisten osuus väestöstä pienenee nykyisestä 64 prosentista 59 prosenttiin vuoteen 2030 ja 57 prosenttiin vuoteen 2060 mennessä. On siis panostettava ja tuettava kaiken ikäisten työssäkäyvien voimavaroja työssä, jotta jokaisessa elämänvaiheessa ja joka päivä työ tuntuu mielekkäältä, innostavalta ja terveydentilastamme huolimatta työtä on mahdollista tehdä. Iän ja eri elämänvaiheiden yhteensovittaminen työhön on suuri haaste sekä johtajille, lähiesimiehille että jokaiselle työntekijälle. Tämä yhteensovittamisen taito on kuitenkin monella tavalla kannattavaa: henkisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti.

Haastan kaikki mukaan iän ja eri elämänvaiheen huomioivaan osaamisen kehittämiseen ja hyvien käytäntöjen jakamiseen. Kannustan jokaista työyhteisön jäsentä ottamaan työssään ja vapaa-aikanaan huomioon aktiivisesti ikävaikutukset.


Mitä jokainen meistä voi tehdä!

Jokainen meistä voisi kehittää ikäosaamistaan tutustumalla työkalupakkiin, joka on tehty erikseen työnantajan edustajille, työntekijöille, henkilöstöhallinnon toimijoille ja työsuojelun ammattilaisille. Kun jokainen on tutustunut pakkiin, voisi työyhteisössä käynnistää keskustelua siitä, miten elämän eri vaiheet huomioidaan työssä. Monikielinen sähköinen opas löytyy palvelusta: http://eguides.osha.europa.eu/FI_fi/select-your-profile

Erikoistutkija Marjo Wallin Työterveyslaitokselta kannustaa johtajia ja esimiehiä vahvistamaan Ikäjohtamista. Ikäjohtamisessa biologinen ikä ei ole keskeistä. Esimiehen on tärkeä ymmärtää, että työntekijän odotukset ja suhtautuminen työhön muuttuvat työuran aikana. Myös terveys ja työkyky vaihtelevat. Omat kokemukset työstä, ammatti-identiteetin kehittyminen ja elämäntilanne vaikuttavat työhön. Edellä olevaa ja paljon muuta tietoa löytyy mm. Ikäjohtaminen verkkopalvelussa osaamisen tueksi. Myös omia asenteita ikään liittyen voi testata palvelusta: https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/ikajohtaminen/

Johtaja Salla Toppinen-Tanner Työterveyslaitokselta kannustaa käyttämään Työ&Elämä-opasta, josta saa vinkkejä työn ja muun elämän yhteensovittamiseen. Vinkit liittyvät työelämän joustoihin, etätyöhön, työpaikan sijaisjärjestelyihin sekä työpaikan muihin tapoihin tukea työntekijöidensä työhyvinvointia. Lisätietoa: https://www.ttl.fi/tyo-elama-opas-tyopaikoille-tyon-muun-elaman-yhteensovittamiseksi/

Euroopan laajuinen Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa kampanja painottaa erilaisten ja eri-ikäisten työntekijöiden vahvuuksien ja tarpeiden huomioista. Erilaisuuden hyödyntäminen työyhteisöissä lisää työhyvinvointia sekä työn tuottavuutta ja kilpailukykyä.

Lisätietoa:

Seuraa ja osallistu: Twitter @Terveellinentyo, Facebook @terveellinentyo #terveellinentyo #työelämänvaiheissa

Kirjoittaja: Tarja Kantolahti työskentelee työsuojeluosastolla neuvottelevana virkamiehenä. Hänen työhönsä kuuluvat mm. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa kampanjaan liittyvät tehtävät.